PUSTO - SMUTNO

Regulamin

Tylko to co lubię, to sklep internetowy dostępny w domenie tylkoto.pl (zwany dalej: Sklepem) prowadzony przez Marcina Matuszaka, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Bękarty Marcin Matuszak, z miejscem wykonywania działalności gospodarczej ul. Szewska 10/5, Poznań 61-760, posiadającym NIP: 7841437791, Regon: 300291643 (zwanym dalej: Tylko To).

1.
Klienci Sklepu mają możliwość korzystania z niego bez tworzenia konta, poprzez samodzielne wypełnianie formularza zamówienia w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży z Tylko To.

2.
W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

3.
Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich lub innej walucie. Na każdy sprzedany produkt na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT może być dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Ceny znajdujące się w opisie produktów na stronie Sklepu nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktów wyświetlane są na stronie Sklepu w trakcie składania zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę produktu oraz koszty dostawy.

4.
W celu złożenia zamówienie w Sklepie oraz zawarcia umowy sprzedaży z Tylko To, Klient dodaje wybrany produkt do koszyka (tj. funkcjonalności udostępnionej każdemu Klientowi korzystającemu ze Sklepu umożliwiającej łatwe dokonanie zakupu jednego lub kilku produktów, wyświetlenie podsumowania ceny zakupu poszczególnych produktów oraz wszystkich produktów łącznie, zwanej dalej: „Koszykiem”). Następnie Klient przechodzi do formularza zamówienia, wypełnia formularz zamówienia w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży. W kolejnym kroku Klient wybiera sposób zapłaty ceny opisany w pkt 9 Regulaminu. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. W celu przesłania zamówienia oraz jego złożenia w Sklepie po wykonaniu czynności opisanych powyżej należy nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę”. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Klient może zmieniać ilość produktów znajdujących się w Koszyku poprzez ich dodanie lub usunięcie z Koszyka.

5.
Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Tylko To. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest wiadomość elektroniczna wysłana na podany przez Klienta adres e-mail. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Tylko To, dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie, ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktu w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

6.
W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w Sklepie, Tylko To może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

7.
Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w momencie zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:
przelew online – szybki przelew elektroniczny obsługiwany przez:
Przelewy 24 – PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068

8.
Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Klient ponosi koszty dostawy określone w Załącznik nr 3 do Regulaminu „Sposoby i koszty dostawy”.

9.
Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Produkty dostępne na stronie internetowej Sklepu wysyłane są do Klienta w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zwarcia umowy sprzedaży z Tylko To. Do czasu realizacji zamówienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, należy doliczyć czas doręczenia produktu przez wybranego przez Klienta przewoźnika.

10.
Tylko To odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

11.
Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość e-mail na adres niekupij@tylkoto.pl lub w formie pisemnej na adres ul. Szewska 10/5, 61-760 Poznań na koszt Tylko To

12.
Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że tylko To niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Tylko To albo Tylko To nie wymieniło produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęło.

13.
Tylko To rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Tylko To nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Tylko To. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

14.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z tym zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta, o którym mowa w punktach 1-2 Regulaminu.

15.
Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów udostępnionych na stronie internetowej Sklepu składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

16.
Podane przez Klientów dane osobowe Tylko To zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.

17.
Tylko To może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Warsztat pracy, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

18.
Klient przy pierwszym logowaniu do Konta, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Tylko To.

19.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie właściwe jest prawo polskie.

20.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Tylko To w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIK NR 1

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

1.
Tylko To przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów Sklepu. Tylko To z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Tylko To chroni dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Tylko To sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu.

2.
Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Sklepie jest Tylko To.

3.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Tylko To, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Sklepu (obsługi transakcji sprzedaży produktów), a także w celach ich archiwizacji.

4.
Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt 5 jest niezbędne w celu realizacji zamówienia w Sklepie, natomiast podanie danych osobowych wymienionych w pkt 2 Regulaminu jest niezbędne w celach określonych w pkt 1.

6.
Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Tylko To informacji o Tylko To, Sklepie oraz oferowanych produktach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7.
Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Tylko To i za zgodą Klientów.

8.
W przypadku uzyskania przez Tylko To wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Tylko To może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9.
Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za produkty nabyte w Sklepie, są przekazywane spółce:
Przelewy 24 – PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068

niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Sklepie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

10.
Tylko To zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Tylko To zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Tylko To danych osobowych innemu niż Tylko To administratorowi danych.

11.
Tylko To pracy zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Tylko To zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt 16 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Tylko To może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Tylki To, lub też gdy Tylko To uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12.
Tylko To wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

13.
Tylko To stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

ZALĄCZNIK NR 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji wypełniając Formularz zwrotu produktu, co Tylko To potwierdzi, przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia rezygnacji. Następnie Klient ma obowiązek odesłać Towar w ciągu 14 dni na adres Tylko To, ul. Szewska 10/5, 61-7608 Poznań. Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Koszty zwrotu Towaru pokrywa sklep tylkoto.pl Koszty wysyłki zwrotu zostaną zwrócone klientowi wraz ze zwrotem pieniędzy za zwrócony Towar. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres: Tylko To ul. Szewska 10/5, 61-760 Poznań

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
– o świadczenie usług, w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru. Towar nie może nosić śladów używania, musi być czysty, w oryginalnym opakowaniu.
– zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu
– dostarczenia Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Tylko To Marcin Matuszak
ul. Szewska 10/5, 61-760 Poznań
e-mail: niekupuj@tylkoto.pl

Ja
_ _ _ _ _ _
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
_ _ _ _ _ _  , numer zamówienia _ _ _ _ _ _
Data zawarcia umowy to _ _ _ _ _ _  , data odbioru _ _ _ _ _ _

Imię i Nazwisko _ _ _ _ _ _

Adres _ _ _ _ _ _

Data _ _ _ _ _ _

ZAŁĄCZNIK NR 3

SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY

Zamówienia złożone w sklepie internetowym Tylko To wysyłane są niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Tylko To. Dostawy realizowane są przez DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), ul. Mineralna 15, KRS: 0000028368, NIP 5260204110; Koszt dostawy realizowane są na terenie Polski to 16 zł oraz całej Unii Europejskiej 30 euro.